Rychlost času

Speciální teorie relativity mluví o tom, že rychlost světla ve vakuu je konstatní. Nemění se, ani pokud se zdroj a pozorovatel vzájemně pohybují.

Toto tvrzení sebou přináší jevy takřka nepochopitelné, jako zpomalení času, změna délek či hmotnosti předmětů. Všechny tyto jevy by měly nastávat při rychlostech srovnatelných s rychlostí světla.

Tomuto tvrzení nahrává zpomalování atomových hodin, umístěných v každém satelitu GPS. Skutečná příčina je však jednoduší. Chování některých materiálů je na molekulární úrovni závislé na gravitaci. Důkazem mohou být materiály vyráběné ve stavu beztíže na oběžné dráze, jejichž vlastnosti jsou odlišné od materiálů vyrobených na Zemi. Stejným mechanizmem jsou ovlivňovány molekuly cesia v atomových hodinách.

Změnu délky nebo hmotnosti předmětů není možné zjistit běžnou měřicí metodou (porovnání s etalonem), neboť by sám etalon byl ovlivněn. Je to jen teoretický důsledek tvrzení o konstantní rychlosti světla, protože rychlost, čas, délka a hmotnost jsou vzájemně provázány fyzikálními zákony.

Jednodušší vysvětlení najdeme, když připustíme ovlivnění rychlosti světla vzájemným pohybem zdroje a pozorovatele. Pak čas běží všude stejně rychle a předměty nemění rozměry ani hmotnost.

Astronomové používají ke zjištění složení hvězd takzvané spektrální čáry. Tyto čáry vykazují posuvy, způsobené Dopplerovým efektem. Pokud by rychlost světla nebyla ovlivněna pohybem zdroje vůči pozorovateli, nemůže k tomuto jevu docházet.